Vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.