Bůh

2008/04/14 17:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 9524x seen

Bůh je pouze jeden, avšak trojjediný. Bůh Otec } Bůh    Bůh Syn Bůh Duch svatý Přestože je Bůh jen jeden, dává se nám poznat ve třech osobách. Lidským rozumem je to nepochopitelné, avšak můžeme to přijmout prostou vírou, stejně tak jako tu skutečnost, že Bůh je věčný – bez počátku a bez konce. Je mnoho věcí, které nemůžeme pochopit, porozumět jim např. i to, že Bůh stvořil náš viditelný, hmatatelný svět z ničeho.

Pokání

2008/04/14 16:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 9371x seen

Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." Matouš 4.17 "Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání." Matouš 9.13 "Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete." Lukáš 13.4-5 Kdosi řekl, že Pokání znamená: 1. POZNAT – uznat svůj hřích 2. VYZNAT svůj hřích Bohu 3. OPUSTIT svůj hřích...

Modlitba

2008/04/14 15:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 7888x seen

"Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem." Jeremjáš 29.12-13 "Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: 'Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.' A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne." Žalm 32.5-6 Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom...

Spasení

2008/04/14 14:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 9333x seen

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan. 3.16

Znovuzrození

2008/04/14 13:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 8285x seen

Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?"...