Bůh

Bůh je pouze jeden, avšak trojjediný.

Bůh Otec } Bůh   
Bůh Syn
Bůh Duch svatý

Přestože je Bůh jen jeden, dává se nám poznat ve třech osobách. Lidským rozumem je to nepochopitelné, avšak můžeme to přijmout prostou vírou, stejně tak jako tu skutečnost, že Bůh je věčný – bez počátku a bez konce. Je mnoho věcí, které nemůžeme pochopit, porozumět jim např. i to, že Bůh stvořil náš viditelný, hmatatelný svět z ničeho.

Led – pevné skupenství } H2O   
Voda – kapalné skupenství
Pára – plynné skupenství

Ale přesto pro malou představu lze uvést jedno podobenství. Všichni známe vodu, obyčejnou vodu a i s ní se můžeme setkat v přírodě ve třech podobách a přesto je to vždy pouze voda H2O. Podobně se nám představuje i Bůh.
 

 • "Já a Otec jedno jsme." Jan 10.30
 • "Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží přebývá v vás. Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho." List Římanům 8.9
 • Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti. Jan 4.24

 

Bůh – Otec, Hospodin

 • "Na skálu, kteráž zplodila tě, zapomenul jsi; zapomněl jsi na Boha silného, stvořitele svého." 5. Mojžíšova 32.18
 • Nebo tak praví Hospodin stvořitel nebes, (ten Bůh, kterýž sformoval zemi a učinil ji, kterýž utvrdil ji, ne na prázdno stvořil ji, k bydlení sformoval ji): "Já jsem Hospodin, a není žádného více." Izajáš 45.18
 • I budou vypravovati nebesa spravedlnost jeho; nebo sám Bůh soudce jest. Sélah. Žalm 50.6
 • Hospodin jest v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest; oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských. Žalm 11.4
 • Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém. Žalm 47.8
 • Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova, já spomáhati budu tobě, praví Hospodin, a vykupitel tvůj, Svatý Izraelský. Izajáš 41.14

 

Bůh – Syn Ježíš Kristus

 • Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izajáš 9.6

 

Bůh – Duch svatý

 • A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky, Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebť u vás přebývá a v vás bude. Jan 14.16-17
 • Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám. Jan 14.26
 • Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Boží přebývá v vás. Jestližeť pak kdo Ducha Kristova nemá, tenť není jeho. Římanům 8.9
 • Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti. Jan 4.24
 • A pamatuj na stvořitele svého ve dnech mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí, a přiblíží se léta, o nichž díš: Nemám v nich zalíbení; Prvé než se zatmí slunce a světlo, a měsíc i hvězdy, a navrátí se hustí oblakové po dešti; V ten den, v kterémž se třísti budou strážní domu, a nakřiví se muži silní, a ustanou melící, proto že jich málo bude, a zatmí se ti, kteříž vyhlédají z oken, A zavříny budou dvéře od ulice s slabým zvukem mlení, a povstanou k hlasu ptačímu, a přestanou všecky slibnosti zpěvu; Ano i vysokosti báti se budou, a úrazu na cestě, a kvésti bude mandlový strom, tak že i kobylka těžká bude, a poruší se žádost; nebo béře se člověk do domu věčného, a choditi budou po ulici kvílící; Prvé než se přetrhne provaz stříbrný, a než se rozrazí číše zlatá, a roztříští se věderce nad vrchovištěm, a roztrhne se kolo nad studnicí, A navrátí se prach do země, jakž prvé byl, duch pak navrátí se k Bohu, kterýž jej dal. Kazatel 12.1-7

evaluation

comments

comments closed