Světlo nebo tma?

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9.1*

 

 • Evoluce, já jsem spravedlivý, smrtí vše končí - to je temnota a její hesla
 • Stvořitel, jsi vinen, soud a věčnost - to je světlo a pravda


 • Bolest a  strach, beznaděj, zoufalství a rezignace - to je tma
 • Pokoj a smíření, naděje, radost a důvěra - to je světlo a jeho poselství


 • Pýcha, sobectví a svévole - to je tma a její znaky
 • Pokora, sebevydání, poslušnost - to je světlo a jeho projevy


 • Bída, soužení a násilí - to je temnota
 • Hojnost, svoboda a bezpečí - to je světlo


 • Lhostejnost, útlak, zrada a hřích - to je tma
 • Soucit, milosrdenství, věrnost a nevinnost - to je světlo ve své nádheře


 • Závist, nenávist, sebeklam, smrt - to je temnota a její následky
 • Láska, pravda, život - to je světlo a jeho ovoce


 • Peklo a ďábel - to je tma
 • Nebe a Ježíš Kristus - to je světlo


O co usiluješ? Co hledáš? Počem toužíš? Je ti to jedno?

Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izaiáš 9.6

Žádný „santaklaus“, „děda mráz“ ani „Ježíšek“, ale Světlo - Ježíš Kristus Boží Syn, Spasitel světa, který se narodil jen proto, aby za tebe zemřel a tak tě vykoupil z tvých hříchů a vin a vyvedl tě ze tmy a žaláře na světlo a do pravé svobody Božích dětí.

"Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon." Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: "Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Izaiáš 42.1-7*

On dále řekl: "Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země." Izaiáš 49.6*

I povedu slepé po cestě, kteréž neznali, a po stezkách, kterýchž neuměli, provedu je; obrátím před nimi tmu v světlo, a co nerovného, v rovinu. Toť jest, což jim učiním, a neopustím jich. Izaiáš 42.16

Tedy řekl jim Ježíš: Ještě na malý čas Světlo s vámi jest. Choďte, dokud Světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo kdo chodí ve tmách, neví, kam jde. Dokud Světlo máte, věřte v Světlo, abyste synové Světla byli. Jan 12.35-36a

Poznal-li jsi Světlo choď ve Světle, věř v Světlo, buď synem Světla a sviť do temnot tohoto světa. Chceš-li žít ve světle nestačí jen poznat Světlo, ale musíš se stát sám světlem. Ano nositelem onoho předivného světla, jehož zdrojem je sám Ježíš Kristus. Ne jen částečně, či na oko, ale cele a opravdově. Jinak i „synové světla“ skončí ve tmách, protože v pravdě byli tmou.

Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; (v království Světla) ale synové království (synové světla) budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů." Matouš 8.11-12*

Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. List Efezským 5.9-16*

*) označené texty jsou z ekumenického překladu


vyd. -apv-
http://www.psanojest.cz

evaluation

comments

comments closed