Díkuvzdání?

   Jak velmi dobré je vzdávati čest a slávu Hospodinu Bohu našemu za všechnu jeho dobrotu a milosrdenství. Jak výborné je děkovat za všechnu Jeho péči. Vždyť: Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Ž 24:1 A Bůh se věrně stará o své stvoření. On je věrný, i když my jsme nevěrní. On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. M 5:45

   Ano, děkujme Pánu Bohu, protože opravdu nemáme v ničem nedostatku. Máme všechno a přesto... Přesto trpíme nouzi. Jak je to možné? Něco nám schází, něco podstatného a častokrát ani nevíme co to je. Na něco jsme zapomněli!

   Psánoť jest: Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží. M 4:4

 Zapomněli jsme na chléb života. Na to nejdůležitější. Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa." J 6:35,51*

   Jak mnoho práce a sebezapření nás častokrát stojí to, abychom se měli ještě lépe. Kolik času a úsilí věnujeme na náš nadstandard a to, abychom si mohli dovolit ještě víc. Máme nadbytek a přece nám stále něco schází. Kolik peněz vynakládáme na to, abychom si užili, a přece nejsme uspokojeni, nejsme nasyceni. Proč? Právě teď se tě Bůh ptá: proč?

   Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Iz 55:1-3a*

   Ó, člověče, duše milá. Nezapomínej na Hospodina, na stvořitele svého a spasitele našeho Pána Ježíše Krista. Jen On, Ježíš, může dát tvé duši klid. Jedině On dává věčný život. Ježíš říká: Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10:10* Nezapomeň, On tě má rád a chce ti dát pravý život, plný vší hojnosti. Ježíš Kristus nám dává dary duchovní i tělesné. Ale je tu otázka! Děkuješ za živé slovo Boží, za spasení, za Ježíše Krista? Hledáš Jeho tvář? Dal jsi mu svůj život? Důvěřuješ Mu? Následuješ Jej kamkoli by šel? Je ti vším?

   "Dáť také Hospodin i časné dobré, tak že země naše vydá úrody své", říká nám Žalm 85:13 Ovšem za určitého předpokladu. On je laskavý a milostivý ke všem, ale není povinen. A co se týče jeho dětí, má pro ně obzvláštní zaslíbení. M 6:31,33*: Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

   Hledejte nejprve...

   Co hledáš nejprve? Na tom, co hledáš nejprve, co je na prvním místě ve tvém životě, na tom tvůj život závisí! Je to jen "časné dobré" od Hospodina, který je laskavý ke všem, k dobrým i zlým? A nebo je to Věčný sám, a s ním Kristus, život náš?

   Nezapomeň, že i lidé před potopou měli ono "časné dobré" od Hospodina, ale neměli Krista - život, a proto zahynuli v potopě. A podobně i obyvatelé Sodomy, Gomory a okolních měst. Ačkoli měli přepych a nadbytek "hojnost chleba" Ez 16:49, a byli hrdí na to čeho v životě dosáhli "pýcha života", a jen na tom si zakládali, právě proto zemřeli. Neměli nic víc, než jen "časné dobré", ale život věčný nehledali.

   Hledejte Hospodina, pokud může nalezen býti; vzývejte ho, pokud blízko jest. Iz 55:6

   A tak: Ze všeho díky čiňte; nebo ta jest vůle Boží v Kristu Ježíši, aby se tak dálo od vás. I. Tes 5:18 Ale především hledej a děkuj za chléb z nebe, za živé slovo Boží, za Ježíše Krista, spasitele světa. Amen.

*) označené texty jsou z ekumenického překladu

vyd. -apv-
http://www.psanojest.cz

evaluation

comments

comments closed