Antikrist?

   Proč čím dál víc a více křesťanů nestojí na stráži, přestává bojovat dobrý boj víry, nestojí na pevném základu Božího slova, a opouští svého Pána? Stále více křesťanů se odvrací od pravdy, chodí po svých cestách, bloudí, otvírá se světu a hledá přátelství se světem. A tak nevědomky přijímají jeho boha, boha tohoto světa, který se nepozorovaně usazuje v jejich srdci na místě, kde předtím vládl Kristus a prohlašuje se za jejich boha(„Krista“)**. To vše se děje pod rouškou „lásky a v rouše beránčím“ nenápadně přichází satan jako anděl světla. Teprve, když má vládu pevně ve svých rukách, začne plně uplatňovat svou ďábelskou moc. To je okamžik, kdy se demaskuje a odkryje svou pravou tvář jako antikrist, otec lži, vrah a zhoubce. Ďábelská lest v duchu antikrista tak pohlcuje jednu duši za druhou a uchvacuje království Ježíše Krista pro satana a jeho království tmy, pro peklo. Duch světa – antikristův duch se posadil v mnohých chrámech Ducha svatého, jímž jsi ty křesťane a tedy církev a chce vládnout nad vším a nade všemi. Takto se naplňuje prorocké Boží slovo o odpadnutí církve a všeho křesťanstva a právě teď.

 • Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 1 Kor. 6:19
 • Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Ef. 2.20-22
 • Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: `Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.´ A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Hospodin a `ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu´ a `budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů´. 2 Kor. 6:16-18
 • Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. 1 Kor. 3:16-17

   Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte! 2 Kor. 11:3-4 Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Gal. 1.6-8

   V této nebezpečné době, prosycené ďáblovou propagandou lži a klamu je na místě neustálá otázka pro každého věřícího, který upřímně touží po Kristu, po spáse a po nebi.

 • Jsi to ty Pane Ježíši Kriste, kdo právě teď mluví k mému srdci?
 • Jsi to ty, jednorozený Syn Boží, ten ukřižovaný a třetího dne z mrtvých vstalý Pán pánů a Král králů, kterého právě nyní následuji?
 • Je ta cesta po které právě teď jdu tvojí cestou Pane Ježíši?

   Toužíš po poznání Boží vůle, aby ses jí mohl řídit? Jsi tím, který stále hledá a miluje pravdu, která jediná má moc tě spasit a zachránit? Jan 8:32 Chceš-li milá duše opravdu zvítězit a dojít do nebeského domova, pak se nenech oklamat. Zpytuj svoje srdce, myšlenky a pohnutky. Pokorně rozsuzuj své činy. Drž se pevně Pána Ježíše a Jeho slova, v kterém je pravda.

   Zde nejde o zásluhy, o odměny, o pocty, či o příznivce. Tady jde o tvůj život. Ne o někoho druhého, ale o tvůj vlastní život, o tvou duši. Kolik milých Božích dětí již sešlo z cesty, nechalo se oklamat, aniž by co tušili. Je to jako s počítači. Je nás stále víc a víc zavirovaných. Nic netuše nás infiltrují viry toho zlého. Myslíme si, že je vše v pořádku. Vždyť přece stále chodíme do shromáždění, i z bible čteme, občas se i pomodlíme... Ale zeptej se odborníka jak funguje zavirovaný počítač. Ano záleží na druhu viru. Někdy počítač „zešílí“ bezprostředně po napadení virem a začne ničit naše data atp. Mnohem vážnější, častější a zákeřnější je, když se nepozorovaně virus zabydlí v našem počítači a skrytě pracuje pro sebe. Může se měnit(mutovat), šířit se(množit), napadat další systémy a počítače. Přitom se ten náš počítač chová celkem normálně. Avšak přijde chvíle, kdy se vir projeví, a my si povšimneme, že něco není v pořádku, že všechno nefunguje jak má. Ale v tomto okamžiku dílo zkázy v našem(a často nejen v našem) počítači již značně pokročilo nebo právě vrcholí. Jsou ovšem viry, které se nijak neprojeví na chodu počítače. Tiše dřímají, aby v určitý okamžik zcela ochromily a zničily napadený počítač.

   Podobně vedou mocnosti zla duchovní boj proti dětem světla. Tak napadají a ničí církev.

 • Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mar. 13.5
 • Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu? Jer. 17:9 Kr.
 • Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 1 Janova 4:1
 • Neklamte sami sebe, milovaní bratří! Jak. 1.16
 • Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. Přís. 14.12
 • Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1 Pet. 5:6
 • Každý, kdo k němu(Ježíši) upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.1 Janův 3:3
 • Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! Ž 139.23-24

   Skutečnost je taková, že se církev jako celek stále více obrací a staví proti Kristu. Nejen, že Jej vyloučila ze svého středu, ale vytlačuje Ho víc a více na okraj, až to dopadne tak, že jím docela pohrdne, a vyžene ho ven z Jeho chrámu. Pán Ježíš ve své nesmírné lásce však ještě stále hledá, volá a klepe na jednotlivá srdce aby alespoň ještě některé probudil a zachránil – možná právě tebe. A tito jednotlivci („ostatkové církve“ Luk. 12.32), kteří uslyší Jeho hlas budou jeho nevěsta pro kterou si přijde, aby ji uvedl do svého domu a na svatbu.

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zj. 3.20

**)naplnění je dvojí – duchovní v církvi, tělesné pro Izrael II Tes. 2.1-12

vyd. -apv-
http://www.psanojest.cz

evaluation

comments

comments closed