Neprodávej!

   Milá duše. Hospodin - třikrát svatý Bůh, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - Bůh zástupů dává všem svým dětem dědictví. A tím je země zaslíbená, svatá. Všem, kteří následují beránka kamkoli by šel. Zj. 14.4. Dal ji Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, lidu Izraelskému a všem poslušným svatým nového zákona a jsi-li Kristův, dal ji i tobě! On ji dává každému, kdo Jej následuje. Haleluja. Abraham je otcem víry, nejen praotcem národa Izraelského, ale všech věřících. Tedy těch, kteří věří Hospodinu, Bohu Abrahamovu, ke kterému přicházíme skrze Pána Ježíše Krista, který je tou jedinou cestou k živému Bohu. Jan 14.6. Co to znamená?

  1. Chceš-li dědictví v zaslíbené zemi, musíš vše opustit. Ur i Cháran, svůj starý svět a vykročit za Beránkem a jít za ním do zaslíbené země a procházet ji! Znamená to, že opustíš myšlenky, "zemi" tohoto světa a vstoupíš do země Božích myšlenek a budeš ji procházet jako Abraham. Vstup na Boží půdu a procházej se tam. - Jak? - Čti Boží slovo!
    Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Sáraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do ní. Abram procházel tou zemí až k místu zvanému Šechem, až k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu. 1. Moj. 12:4 Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. Genesis 13.14-18
  2. Chceš-li dědictví v zaslíbené zemi, musíš ji obsadit a opanovat, tak jako Izrael. To znamená vybojovat na kolenou každičkou píď země a nenechat nic, vůbec nic nepříteli. Bojuj, posvěcuj se, studuj bibli, modli se a pros, abys cele patřil Kristu, rozuměl Božímu slovu a všem jeho tajemstvím. Získej celou zemi, nejen nějakou část. Vybojuj všechna zaslíbení, získej všechno požehnání a veškeré dary Boží. Pán Bůh ti je chce dát. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; Ef. 1.3* Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Jozuovi, synu Núnovu, který Mojžíšovi přisluhoval: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Vaše pomezí povede od stepi a tohoto Libanónu až k veliké řece, řece Eufratu, podél celé země Chetejců až k Velkému moři, kde zapadá slunce. Jozue 1.1-4* Jozue byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Ty jsi zestárl a sešel věkem, ale zbývá ještě velmi mnoho země, kterou je nutno obsadit. Joz. 13.1
  3. Chceš-li dědictví v zaslíbené zemi musíš věrně bojovat po celý svůj život až do konce. Je to patrné z předchozího verše Joz. 13.1 Ale také Písmo nového zákona nám říká: Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. I. Tim. 6.12 A až tě tvůj Pán povolá vejdeš v odpočinutí a ujmeš se plně svého dědictví v nebesích a odpočineš si od všech bojů a válek. Přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi, tak zabral Jozue celou zemi a dal ji Izraeli za dědictví, podle toho, jak byli rozděleni na kmeny. A země žila v míru bez válek. Jozue 11:23 Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly." Zj 21.3-4

   Ale ještě nejsi v nebi milá duše. Ještě je potřeba obsadit mnoho země. A boj sílí a stupňuje se. Ďábel získává čím dál více země zaslíbené a vyhání z ní Boží lid. Nechce abys získal to, co on svou pýchou a vzpourou ztratil. Však znáš dobře jeho heslo: „Když to nemůžu mít já, tak to nebudeš mít ani ty.“ A peklo dotírá a boj se vyostřuje. Mnozí odevzdali svůj díl země sami – dobrovolně. Další byli podvedeni a okradeni. A ti co zbývají, mají zaslíbenou zemi prodat a opustit pod hrozbou násilí a zastrašování. A ďábel stupňuje svůj tlak. Nyní tím, že útočí na zbytek věrných prostřednictvím přemožených bratří: „Nebuď úzkoprsý a malicherný. Stále vyvolávat nějaké rozbroje. Víš jak to druhým lidem ubližuje? Nemáš žádnou lásku. To jsi křesťan? Vždyť je to jen slovíčkaření. Kdo ti stojí o tu tvou pravdu. My chceme klid a pokoj. Chceme si odpočinout, odreagovat se od všedního dne v příjemném prostředí, v kruhu přátel.“

   Do církve se dostalo zlo jménem humanismus. Káže-li se proti zlu a hříchu, okamžitě přichází ve jménu tohoto humanismu argument, že je to nelaskavé a nebiblické. Vždyť přece v 1. Korintským 13. je mimo jiné psáno: ...láska všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. Jaká podlost a zvrácenost – zneužívat bible – Božího slova k tomu, aby se ctila svévole, miloval hřích a snášela se nejhorší zvrhlost ve jménu tolerance. Toto zlo vydáváme za Boží slovo. A proto jsme sešli z cesty. Neexistuje žádná bázeň před Hospodinem a tím i žádná kázeň. Jaký strašný blud a klam.

   A právě zde nás Boží slovo vážně varuje a napomíná NEPRODÁVEJ ! Neprodávej Boží půdu, tu svatou zemi, která ti byla darována, kterou máš procházet a obsadit, abys ji mohl dostat za dědičné vlastnictví. Neprodávej Boží slovo, které je tou zemí. Neprodávej pravdu, která je v slově Božím, a která je slovem Božím. Neprodávej své dědictví, svůj díl. Je přece psáno:

  • "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14:6
  • Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jan 17:17
  • Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." Jan 8:32

   Nedůvěřuj ďáblu! Vše co ti řekne a slíbí je lež a klam. Jak může otec lži mluvit pravdu? A jaký mír může přinést ten, který od začátku bez milosti všechny vraždí? Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Jan 8:44* Bible říká, že tomu, komu jsi uvěřil a komu důvěřuješ, toho jsi dítětem.

   Poznání Pravdy má tedy zásadní význam pro náš život. Jedině pravda Božího slova může zachránit. V jedné písni zpíváme: nic nevíme bez pravdy. A opravdu je tomu tak. Není nic důležitějšího pro člověka než poznání a přijetí Pravdy. To rozpoznal i Jan Hus, který se stal světlem a dobrým příkladem našemu národu, křesťanům, a celému světu. On žil a učil toto: „Věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.“ Tedy žádné zlehčování, kompromisy nebo „uhlazování“, žádné kupčení s pravdou. Ne, nikdy se nepouštěj pravdy.

To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.
Žalm 119.160*

   Buď věrným Božím dítětem a NEBOJ SE ! Důvěřuj svému Spasiteli Pánu Ježíši, tomu dobrému Pastýři, který říká: Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Jan 10:27-29 Jediný, kdo ti může dát odpočinek, pokoj a mír, je Kníže pokoje(Iz. 9.5) – Ježíš Kristus. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach. Jan 14:27

   Ale co se to děje? Co to děláš? Místo abys statečně bojoval a obsadil další a další kus země zaslíbené, začal jsi ji prodávat. Vzdal jsi se nejedné pravdy Božího slova a prodáváš jeden díl za druhým. Vytrháváš list po listu ze své bible, muchláš ho a házíš za sebe v bláhové naději, že když se toho vzdáš peklo ti dá pokoj. Pevná Boží půda ti mizí pod nohama výměnou za tzv. „mír“. Mír? Jaký mír s ďáblem a hříchem? Jak jsi mohl uvěřit takové lži? Tady neexistuje žádný mír! Copak jsi zapomněl, že tě chce satan a hřích úplně zničit? Buď zvítězí on nebo zvítězíš ty. Ale žádné příměří, žádný mír tu nikdy, nikdy nebude! Buď ty nebo on.

   Hospodin říká: Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Genesis 4.7 A pamatuj: Mzdou hříchu je smrt. Řím. 6.23a* žádný mír. Dále je psáno: Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist, hledá koho by sežral. 1 Petr. 5:8

   Možná říkáš: jsem vyčerpán, k smrti unaven. Už nemůžu dál. Prodám své dědictví, vyměním ho za pokoj.

   NEPRODÁVEJ ! Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný! Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" Genesis 25:30-32

   NEPRODÁVEJ ! Ať se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel příležitost k pokání. Židům 12:16-17

   NEPRODÁVEJ ! Ani když jsi zápasem k smrti unaven neprodávej. Svěř se Hospodinu a doufej v Něho. On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají, kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. Iz. 40:29

   A Ježíš říká: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." Mat. 11.28-30*

   NEPRODÁVEJ ! Nebo snad nevíš, že země zaslíbená není na prodej? Země pak nebude prodávána v manství; nebo má jest země, a vy jste příchozí a podruzi u mne. III Moj. 25.23 Kral. Neboj se a nelekej. Neutíkej z boje a neházej flintu do žita. Vždyť tě vede Jozue = Ješua = Ježíš (Hospodin je spása). On vede boje Hospodinovy. Boží lid je utiskován, sevřen ze všech stran, v obklíčení. Na církev Kristovu volá satan a celé peklo: vzdej se Boží pravdy, toho pevného základu, té Boží půdy. A na Izrael řve „území za mír“, vzdej se západního břehu, vzdej se Jeruzaléma. Prodejte, volá celá moc temnoty v čele se satanem – nebo vás zaženeme do moře.

   NELEKEJ SE A NEPRODÁVEJ – NEBOJ SE! I farao chtěl zahnat lid Boží do moře, ale Hospodin je vysvobodil. A ten kdo utonul byl Egypt.

   Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen `docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.´ Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. Židům 10:35-39*

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Iz. 30.15a

Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Iz 35.4

Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji dá. Právě ty jim ji předáš do dědictví. Deut. 31.6-7

Amen.

*) označené texty jsou z ekumenického překladu, ostatní z NBK

vyd. -apv-
http://www.psanojest.cz

evaluation

comments

comments closed