Nedělej to

Bylo to ještě za komunismu. Snad si budete pamatovat na onu dobu. Co se týče pokroku a různých technických výdobytků moderní doby, nebyli jsme právě na špičce pelotonu a snad právě proto ta doba nebyla tak uspěchaná. Neutápěli jsme se v nekonečném moři zboží, výrobků a různých technických zázraků nad nímž se vznáší těžký a dusivý, v pravdě neproniknutelný oblak reklamy a byznysu jako dnes. Vyspěli jsme - v tzv. konzumní společnost a ženeme se dál. Vytvořili jsme si vlastní představu o šťastném a smysluplném životě a nyní ji „vychutnáváme“ se vším co k tomu patří.

Vlastní představu měl i mladý muž, když ještě za zmíněné totality toužil po nějakém pěkném autě. Ale v době škodovek a trabantů to nebylo jednoduché. Měl mnoho překážek - pořadník, chybějící známosti, nedostatek peněz. A tak to vyřešil po svém. Koupil v bazaru, a jak jinak než ojetou škodovku, kterou patřičně upravil k obrazu svému. Jiná světla, jiný nárazník, přídavný spoiler a upravený výfuk. Přední maska z čehosi a na ní znak Mercedes. Vzadu „tónované“ sklo a hrdý nápis BMW. To co z toho vzniklo bylo velmi podivné a neforemné, doslova a do písmene k nepoznání, ničemu nepodobné, prostě ani ryba, ani rak.

Častokrát se stává, že rodiče si vytvoří určitý obraz o svých dětech a jejich budoucnosti a začnou své ratolesti již od útlého dětství formovat do tohoto obrazu. Mladí lidé mají nereálné představy o svých partnerech a když jim žádný nevyhovuje, začnou toho kterého předělávat a utvářet ku obrazu svému. Také míváme takový pokřivený obraz sami o sobě. Avšak vůbec nejhorší je, když si vytváříme obraz o Bohu, který nutně je a bude vždy zkreslený. Nemáme si vytvářet obrazy, hledět na ně a uctívat je právě proto, protože jsou to jen naše sobecké, pokřivené, soběstředné představy, jakási „virtuální realita“ která nemá se skutečným živým Bohem nic společného. Pán Bůh nám ve svém slově říká: Nedělej to! A i přesto si Pána Boha a Boží slovo mnohdy předěláváme k obrazu svému. Jenže slovo Boží je nezměnitelné a navždy platné (Nebe a země pominou, ale slova má nepominou Mat. 24, 35) a Bůh, Hospodin zástupů je stále stejný, nepohnutelný – skála věků, s kterou nelze manipulovat jak se nám právě hodí. Ještě prvé nežli den byl, já jsem, a není žádného, kdož by vytrhl z ruky mé. Když co dělám, kdo ji odvrátí? Iz. 43, 13. Pokud tak přesto činíme, uvádíme se v blud a škodíme sami sobě.

Prohřešujeme se proti přikázání, o kterém si často myslíme, že platilo pouze pro starověkého člověka, který si dělal různé sochy, rytiny a obrazy ze zlata, kamene a dřeva. Ale dnes? Kdo si slévá modly z drahých kovů, dělá sochy z kamene? A přesto právě dnešní moderní člověk, křesťan, si vytváří své duchovní obrazy a představy o Bohu a Ježíši Kristu víc, než kdy jindy a klaní se jim jakoby to byl bůh, avšak je to jen obraz, přelud a klam. Děje se tak nevědomky, když nestojíme na stráži, a byť i v maličkostech cele a pevně nestojíme na Božím slově, když začneme dělat kompromisy. A pak už zcela vědomě začneme zpochybňovat určitá místa v Bibli i celé pasáže. Začneme chápat Boží slovo „po svém“, překrucovat ho, nahrazovat a doplňovat, dělat si svůj vlastní výklad, vytvářet svůj vlastní obraz. Ale Bůh, ten svatý Bůh říká: Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. *2. Moj. 20, 3 – 5a

Každá představa, každý obraz Boha Otce nebo jeho syna Pána Ježíše, který si vytváříme je zlý a hříšný. Ta myšlenka sama o sobě je převrácená a zničující. Nemylme se, nemusí tu ještě stát žádný fyzický obraz nebo zlatá socha, abychom zhřešily proti druhému přikázání. Pán Ježíš řekl, že cizoložníkem není pouze ten, kdo to vskutku vykoná, ale každý, kdo jen pomyslí, kdo si vytvoří ve svém nitru pouhý obraz, představu, ano kdo jen pohledí Mat. 5, 27 - 28. Jak nebezpečné to je se můžeme dozvědět z knihy Zjevení 13. kapitoly, kde se tato představa, myšlenka, obraz naplní a do důsledku uskuteční. Tam se můžeme dočíst, kam až to člověk dotáhne za vydatné podpory satana se svými představami a obrazy.

A nyní je tu otázka: Co přináší lidem dnešní církev? Je to živý a třikrát svatý Bůh, stejný včera dnes i na věky, který má moc? A nebo nějaký námi vytvořený obraz přinášející zcela mylnou a zavádějící představu o Bohu a jeho slovu, který nás přivede do záhuby? Nevytvářejme si žádné obrazy, ale držme se skutečnosti neboť psáno jest: Všechno co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat (říká Bůh). Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5. Moj. 13, 1* (kral. 12, 32) Nemáme se tedy modlit a klanět k našim představám o Bohu a Ježíši Kristu, (k jakési své vysněné modle) ale máme přistupovat k samotnému, živému Bohu, který dýchá, vidí, mluví a jedná. Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti a hleďme přímo na …vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího. Žid. 12, 2

Pán Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, i pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan. 14, 6 Ne naše představy, ale jen a jedině živý, skutečný, pravý Bůh, Ježíš Kristus ti může dát spásu, milost a pokoj. Jenom On může dát smysl a cíl tvému životu. A jedině On, tě do tohoto cíle může také bezpečně dovést. Amen.

Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Žid. 4, 16.

*) označené texty jsou z ekumenického překladu vyd. –apv- http://www.psanojest.cz

evaluation

comments

comments closed