Velký problém

Je to zvláštní. Žijeme v době největšího poznání a vědění, kde vládnou informace. V době, kde takříkajíc nic není problém. Máme perfektní vzdělávací systém a ty nejdokonalejší informační technologie. A přesto - máme velký problém. Nedokážeme a často ani nechceme jednat dle získaných informací a podle toho co známe a víme. Pak je tu otázka: Tak k čemu poznání? Na co nám jsou vědomosti a informace, které neuvedeme do praxe, nebo-li do života? Takové informace, vědomosti a poznání nám jsou nanic. Ba co víc. Stávají se pro nás pastí. Nuže, zdaleka nejde o to, že víme a máme informace o tom, že ta a ta věc neprospívá našemu zdraví a přece se jí dopouštíme. Nebo že za porušení té či oné věci nám hrozí to či ono a přesto se toho nevyvarujeme. Jde o mnohem víc. A sice o to jaký je tvůj osobní vztah k všemohoucímu Bohu, k Hospodinu a jeho slovu - bibli.

Ta věc se týká nás všech. A problémem není nedostatek informací a poznání. Na to si opravdu nemůže nikdo z nás stěžovat. Totiž, máme hned několik informačních toků, kterými se lze dozvědět, že je tu svatý Bůh, Pán pánů a Král králů.

 

 1. Je tu Boží stvoření
  Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Řím. 1,19-20*
 2. Je tu svědomí.
  Jestliže národy, které nemají zákon (Boží), samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. Řím. 2,14-15*
 3. Je tu Boží slovo - bible
  Nejpřednější věc slova tvého jest pravda, a na věky trvá všeliký úsudek spravedlnosti tvé. Ž. 119,160
  Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68b*

 

Ve vyprázdněných kostelích lze vidět důsledky tohoto problému, který zde nekončí. Naopak - působí v těchto místech ještě mnohem větší silou. Mnohdy chodíme celé roky do kostelů a modliteben, kde získáváme nové a nové informace a docházíme často většího a většího poznání věcí Božích, a to zcela zbytečně. Naše životy zůstávají nedotčeny a nezměněny, neproměňují se k Boží slávě. Marné chození, marné poznání, marné vzdělávání. Nic platno, že víme a známe, když nekonáme a nečiníme. Bez skutků je víra mrtvá a s ní i my. Nemá cenu si lhát. Ne, Boží slovo neztratilo svou moc. To pouze my ji zapíráme a znevažujeme svou lhostejností a lehkovážností. A jestliže takto pohrdáme Božím slovem a jeho mocí ke spasení, pak vězme, že zakusíme moc poznaného Božího slova v našem odsouzení.

Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. Žid. 6,7-8*

Co zbývá dodat? Konej skutky víry, skutky Boží v čistotě srdce, v tichosti a pokoře a bude s tebou Pán. Ne tak jako konal Saul, když měl vyhladit vše, naprosto vše z Amáleka jako klaté a neuposlechl. A přesto říká, když k němu přišel Samuel:Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil: "Buď požehnán od Hospodina. Řídil jsem se Hospodinovým slovem." Samuel se však tázal: "A co to bečení ovcí, jež doléhá k mým uším, a to bučení dobytka, které slyším?" Saul vysvětloval: "Přivedli je od Amáleka. Lid ušetřil nejlepší kusy z bravu a skotu, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu. Ale zbytek jsme vyhubili jako klatý." Samuel Saula přerušil: "Přestaň!"
Tu řekl Samuel: "Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále."
1. Sam. 15,13-16a; 22-23*

Jak obrovskou moc bychom mohli prožívat ve svých životech a jaké mocné změny. Jak velká uzdravení, jakou radost a jaký pokoj, kdybychom uposlechli Božích výzev a uvedli je v prostý skutek víry. Když Bůh velí nelži, přestaň lhát. Smiř se, běž se smířit. Nepodváděj, přestaň klamat. Pokoř se, učiň to a zažiješ nejeden zázrak, Boží blízkost a jeho obrovskou moc. A tak začni milá duše jednat dokud je čas, aby ses neminula s Boží milostí. Amen

Znáte-li tyto věci, blahoslavení jste, budete-li je činiti. Jan 13,17

Protož odvrhouce všelikou nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s tichostí přijímejte vsáté slovo, kteréž může spasiti duše vaše. Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe. Nebo byl-li by kdo posluchač slova, a ne činitel, ten podoben jest muži spatřujícímu obličej přirozený svůj v zrcadle. Vzhlédl se zajisté, i odšel, a hned zapomenul, jaký by byl. Ale kdož by se vzhlédl v dokonalý zákon svobody a zůstával by v něm, ten nejsa posluchač zapominatelný, ale činitel skutku, ten, pravím, blahoslavený bude v skutku svém. Jak. 1,21-52

Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Mat. 7,21

Lépe by zajisté jim bylo nepoznávati cesty spravedlnosti, nežli po nabytí známosti odvrátiti se od vydaného jim svatého přikázání. 2. Pet. 2,21

*) označené texty jsou z ekumenického překladu

vyd. -apv-
http://www.psanojest.cz

evaluation

comments

comments closed