Spasení

2008/04/14 14:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 9333x seen

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan. 3.16

Znovuzrození

2008/04/14 13:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 8285x seen

Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?"...

Odpuštění

2008/04/13 21:21:25 | Ve světle Bible | comments: 0 | 8190x seen

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Žalm 130.3-5 Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Žalm 86.5 "Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna." Izaiáš 1.18 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás...

Víra

2008/04/13 21:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 9017x seen

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11.1-3 "Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: 'Přejdi odtud tam', a přejde; a nic vám nebude nemožné." Matouš 17.20b Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu...

Ani vlas!

2008/03/23 08:00:00 | Psáno jest | comments: 0 | 8134x seen

Milý čtenáři, chtěl bych předeslat, že následující řádky jsou adresovány všem nemocným, nevyléčitelně nemocným, na smrt nemocným lidem.     Když se takhle vážně nemocná osoba dostaví do nemocnice na vyšetření a lékaři zjistí skutečný stav a rozsah nemoci, pak zpravidla odcházejí se slovy: "Je to vážné, velmi vážné." A buď s obavami nebo bezostyšně konstatují: "Už není naděje na záchranu, není naděje na vyléčení." Není naděje.    Přesto, že jsme v oboru medicíny ušli velký kus cesty, např. takový mor se stal v uvozovkách záležitostí středověku, rakovina se dá léčit, černý kašel je minulostí, s pravými neštovicemi...