Neprodávej!

2012/04/15 07:00:00 | Psáno jest | comments: 0 | 13427x seen

   Milá duše. Hospodin - třikrát svatý Bůh, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - Bůh zástupů dává všem svým dětem dědictví. A tím je země zaslíbená, svatá. Všem, kteří následují beránka kamkoli by šel. Zj. 14.4. Dal ji Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, lidu Izraelskému a všem poslušným svatým nového zákona a jsi-li Kristův, dal ji i tobě! On ji dává každému, kdo Jej následuje. Haleluja. Abraham je otcem víry, nejen praotcem národa Izraelského, ale všech věřících. Tedy těch, kteří věří Hospodinu, Bohu Abrahamovu, ke kterému přicházíme skrze Pána Ježíše Krista, který je tou jedinou cestou k živému Bohu. Jan 14.6. Co to znamená?

Antikrist?

2012/02/12 08:36:00 | Psáno jest | comments: 0 | 13063x seen

   Proč čím dál víc a více křesťanů nestojí na stráži, přestává bojovat dobrý boj víry, nestojí na pevném základu Božího slova, a opouští svého Pána? Stále více křesťanů se odvrací od pravdy, chodí po svých cestách, bloudí, otvírá se světu a hledá přátelství se světem. A tak nevědomky přijímají jeho boha, boha tohoto světa, který se nepozorovaně usazuje v jejich srdci na místě, kde předtím vládl Kristus a prohlašuje se za jejich boha(„Krista“)**. To vše se děje pod rouškou „lásky a v rouše beránčím“ nenápadně přichází satan jako anděl světla. Teprve, když má vládu pevně ve svých rukách, začne plně uplatňovat...

Světlo

2011/12/19 20:53:23 | Psáno jest | comments: 0 | 12490x seen

   Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1.1,4-5,14*    Už Izajáš napsal: Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi,...

Vánoce

2011/12/19 18:53:09 | Psáno jest | comments: 0 | 12947x seen

   Tak se nám opět přiblížily vánoce. Říká se, že vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Přejeme si, aby byly šťastné a veselé a abychom nebyli sami. Navzájem si kupujeme dárky a snažíme se o příjemnou atmosféru tvořenou vánočními trhy, všelijakými ozdobami, koledami, betlémy, vánočními stromečky, perníčky, kapry a cukrovím, bohatým stolem s tradičními pokrmy. Ano, má to být pěkné – prostě trocha toho obyčejného lidského štěstíčka. A tak toužíme po čemsi a očekáváme cosi, co vlastně ani dost dobře nedokážeme pojmenovat. A jako obyčejně nám to cosi propluje mezi prsty a utopí se ve víru shonu, reklam a nákupů, vánočních příprav...

Díkuvzdání?

2009/10/13 00:01:00 | Psáno jest | comments: 0 | 13193x seen

   Jak velmi dobré je vzdávati čest a slávu Hospodinu Bohu našemu za všechnu jeho dobrotu a milosrdenství. Jak výborné je děkovat za všechnu Jeho péči. Vždyť: Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Ž 24:1 A Bůh se věrně stará o své stvoření. On je věrný, i když my jsme nevěrní. On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. M 5:45

1 2 3 4 5 next »