Rána

2009/10/13 00:00:00 | Psáno jest | comments: 0 | 8360x seen

   Vstoupil pak anděl Hospodinův z Galgala do Bochim a řekl: Vyvedl jsem vás z Egypta a uvedl jsem vás do země, kterouž jsem s přísahou zaslíbil otcům vašim, a řekl jsem: Nezruším smlouvy své s vámi na věky. Vy také nečiňte smlouvy s obyvateli země této, oltáře jejich rozkopejte; ale neposlechli jste hlasu mého. Co jste to učinili? Pročež také jsem řekl: Nevyhladím jich před tváří vaší, ale budou vám jako trní, a bohové jejich budou vám osídlem.    I stalo se, když mluvil anděl Hospodinův slova tato všechněm synům Izraelským, že pozdvihl hlasu svého lid a plakal. I nazvali jméno místa toho Bochim,...

Světlo nebo tma?

2008/12/26 13:28:47 | Psáno jest | comments: 0 | 8560x seen

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9.1*   Evoluce, já jsem spravedlivý, smrtí vše končí - to je temnota a její hesla Stvořitel, jsi vinen, soud a věčnost - to je světlo a pravda Bolest a  strach, beznaděj, zoufalství a rezignace - to je tma Pokoj a smíření, naděje, radost a důvěra - to je světlo a jeho poselství Pýcha, sobectví a svévole - to je tma a její znaky Pokora, sebevydání, poslušnost - to je světlo a jeho projevy Bída, soužení a násilí -...

Bůh

2008/04/14 17:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 9524x seen

Bůh je pouze jeden, avšak trojjediný. Bůh Otec } Bůh    Bůh Syn Bůh Duch svatý Přestože je Bůh jen jeden, dává se nám poznat ve třech osobách. Lidským rozumem je to nepochopitelné, avšak můžeme to přijmout prostou vírou, stejně tak jako tu skutečnost, že Bůh je věčný – bez počátku a bez konce. Je mnoho věcí, které nemůžeme pochopit, porozumět jim např. i to, že Bůh stvořil náš viditelný, hmatatelný svět z ničeho.

Pokání

2008/04/14 16:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 9371x seen

Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." Matouš 4.17 "Jděte vy raději a učte se, co jest to: Milosrdenství chci a ne oběti. Nebo nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání." Matouš 9.13 "Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete." Lukáš 13.4-5 Kdosi řekl, že Pokání znamená: 1. POZNAT – uznat svůj hřích 2. VYZNAT svůj hřích Bohu 3. OPUSTIT svůj hřích...

Modlitba

2008/04/14 15:00:00 | Ve světle Bible | comments: 0 | 7888x seen

"Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem." Jeremjáš 29.12-13 "Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: 'Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.' A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne." Žalm 32.5-6 Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom...