Rána

2009/10/13 00:00:00 | Psáno jest | comments: 0 | 8326x seen

   Vstoupil pak anděl Hospodinův z Galgala do Bochim a řekl: Vyvedl jsem vás z Egypta a uvedl jsem vás do země, kterouž jsem s přísahou zaslíbil otcům vašim, a řekl jsem: Nezruším smlouvy své s vámi na věky. Vy také nečiňte smlouvy s obyvateli země této, oltáře jejich rozkopejte; ale neposlechli jste hlasu mého. Co jste to učinili? Pročež také jsem řekl: Nevyhladím jich před tváří vaší, ale budou vám jako trní, a bohové jejich budou vám osídlem.    I stalo se, když mluvil anděl Hospodinův slova tato všechněm synům Izraelským, že pozdvihl hlasu svého lid a plakal. I nazvali jméno místa toho Bochim,...

Světlo nebo tma?

2008/12/26 13:28:47 | Psáno jest | comments: 0 | 8507x seen

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9.1*   Evoluce, já jsem spravedlivý, smrtí vše končí - to je temnota a její hesla Stvořitel, jsi vinen, soud a věčnost - to je světlo a pravda Bolest a  strach, beznaděj, zoufalství a rezignace - to je tma Pokoj a smíření, naděje, radost a důvěra - to je světlo a jeho poselství Pýcha, sobectví a svévole - to je tma a její znaky Pokora, sebevydání, poslušnost - to je světlo a jeho projevy Bída, soužení a násilí -...

Ani vlas!

2008/03/23 08:00:00 | Psáno jest | comments: 0 | 8099x seen

Milý čtenáři, chtěl bych předeslat, že následující řádky jsou adresovány všem nemocným, nevyléčitelně nemocným, na smrt nemocným lidem.     Když se takhle vážně nemocná osoba dostaví do nemocnice na vyšetření a lékaři zjistí skutečný stav a rozsah nemoci, pak zpravidla odcházejí se slovy: "Je to vážné, velmi vážné." A buď s obavami nebo bezostyšně konstatují: "Už není naděje na záchranu, není naděje na vyléčení." Není naděje.    Přesto, že jsme v oboru medicíny ušli velký kus cesty, např. takový mor se stal v uvozovkách záležitostí středověku, rakovina se dá léčit, černý kašel je minulostí, s pravými neštovicemi...

Velký problém

2007/04/01 14:00:48 | Psáno jest | comments: 0 | 8210x seen

Je to zvláštní. Žijeme v době největšího poznání a vědění, kde vládnou informace. V době, kde takříkajíc nic není problém. Máme perfektní vzdělávací systém a ty nejdokonalejší informační technologie. A přesto - máme velký problém. Nedokážeme a často ani nechceme jednat dle získaných informací a podle toho co známe a víme. Pak je tu otázka: Tak k čemu poznání? Na co nám jsou vědomosti a informace, které neuvedeme do praxe, nebo-li do života? Takové informace, vědomosti a poznání nám jsou nanic. Ba co víc. Stávají se pro nás pastí. Nuže, zdaleka nejde o to, že víme a máme informace o...

Pokoj Boží

2007/03/15 14:07:03 | Psáno jest | comments: 0 | 8529x seen

Jednoho jest nám potřebí, a to dojít naplnění ve svém životě a dosáhnout pokoje a míru pro svou duši a v tomto pokoji zůstat. Křesťan by v tomto okamžiku mohl namítnout, že: „já už pokoj mám“ a tedy následující slovo bude k nevěřícím, neobráceným lidem. Ale opak je pravdou. Nejen k neobráceným, ale právě k tobě milý křesťane, je adresováno toto volání. Máš pokoj Boží? A nechavše zástupu, pojali jej, tak jakž byl na lodičce. Ale i jiné lodičky byly s ním (s Ježíšem). Tedy stala se bouře veliká od větru, až se vlny na lodí valily, takže se již...